Oznámenie o zámere

Obec Ždiar v zastúpení starostom obce Ing. Pavlom Bekešom oznamuje o zámere „ Objekt pre ubytovanie zamestnancov“. Viac informácií v…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania Ing. arch. Zuzana Lučivjanská , bytom 059 55 Ždiar 43, podala dňa…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

O Z N Á M E N I E o začatí   konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia NASES  Národná agentúra pre sieťové a elektronické…
Čítaj viac

Čestné prehlásenie obce

Obec Ždiar v zastúpení starostom obce Ing. Pavlom Bekešom čestne prehlasujem, že obec Ždiar má zavedený systém triedeného zberu a…
Čítaj viac
Menu