Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného  konania o  umiestnení stavby  a  upustenie od ústneho pojednávania   Navrhovateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE Obec  Ždiar, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 zákona č. 364/2014 Z.z. o vodách a o…
Čítaj viac

Výrub drevín

Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Ždiar  –  28.03.2022 Na základe žiadosti  právnickej osoby  doručenej dňa  23.03.2022 …
Čítaj viac

Prílohy

Menu