Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania

             Stavebník: Jozef  Fabrici, 055 52 Kojšov 23 podal  dňa  15.02.2023 na tunajší stavebný  úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Rodinný dom – novostavba” na pozemku parc.č. KN C  311/7  v k.ú. Ždiar, vodovodná prípojka navrhovaná  cez pozemky parc.č. KN C 311/10, 311/4, 311/12, 4560/5, 307/3, 4544/38 v k.ú. Ždiar.

Správny orgán oznámil dňa 13.10.2023 začatie konania v predmetnej veci účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, a upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia, pričom určil lehotu na podanie námietok a pripomienok. V priebehu konania bolo správnym orgánom zistené, že podanie je potrebné doplniť o ďalšie náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia v danej veci.

Vzhľadom k tomu, že podanie neobsahuje potrebné náležitosti v zmysle ust. § 8  Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. obec ako príslušný správny orgán

vyzýva

podľa ust. § 60 ods. 1  stavebného zákona  v znení neskorších predpisov účastníka konania: Jozef  Fabrici, 055 52 Kojšov 23,  aby svoje podanie doplnil o nasledovné doklady:

Prílohy