ROZHODNUTIE

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

Navrhovatelia: Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH a JUDr. Ivana Urdzíková, Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice podali dňa  23.06.2023  na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Rodinný dom“ na pozemku parc. č. KN  C  1081/1, 1081/5 v k.ú. Ždiar. Dňom podania bolo začaté územné konanie o  umiestnení stavby.

Obec  Ždiar, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), v platnom znení v spojení s ust. § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37  stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe toho vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

rozhodnutie o umiestnení stavby

 

,,Rodinný dom“   na poz. parc.č. KN C 1081/1, 1081/5 v k.ú. Ždiar  tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre navrhovateľov:

 

Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH a JUDr. Ivana Urdzíková

Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice

 

Prílohy