Názov zákazky
Zverejnené
Plynofikácia bytovky č. 256 a 257

10.08.2013

Výmena prevzdušňovacích elementov v 2. linke ČOV a dodávka dúchadla na prevzdušňovanie čerpacej stanice

30.10.2013

Zimná údržba obecných ciest

22.11.2013

Výrub a orez stromov

07.01.2014

Výmena krytiny šindeľ na objekte zdravotného strediska Ždiar

20.01.2014

Oprava obecných ciest

26.02.2014

Autobusová zastávka Ždiar – Odbočka (oprava)

07.04.2014

Maľba fasády budovy polície Ždiar

07.04.2014

Pultová strecha na objekte zdravotného strediska v Ždiari

25.04.2014

Vypracovanie Zmien a doplnkov č. 15 ÚPN-O Ždiar

25.04.2014

Výkon stavebného dozoru pre projekt „Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“

02.06.2014

Oprava elektroinštalácie budovy Obecného uradu Ždiar č. 202 23.06.2014

Autobusova zastávka Ždiar – Sintra, oprava

28.07.2014

Živičná úprava komunikácie Ždiar – Bachledova dolina

07.08.2014

Montáž podlahovej krytiny v budove OcÚ Ždiar š. 202

27.10.2014

Projekčné práce „Nadstavba a rekonštrukcia objektu materskej školy“ 28.10.2014

Murárske a maliarske práce priestorov obecného úradu Ždiar

12.11.2014

Rekonštrukcia 1. linky ČOV Ždiar

24.11.2014

Rekonštrukcia kotolne – zdravotné stredisko 24.11.2014

Oprava strešnej krytiny – zdravotné stredisko

12.12.2014

Oprava obecných ciest

18.02.2015

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania

23.02.2015

Poradenstvo a príprava projektov v oblasti ŠFEÚ

23.02.2015

Spracovanie Programu rozvoja obce

23.02.2015

Nákup tovaru – tonery

24.02.2015

Nákup materiálu – kamenivo

24.02.2015

Výmena rín a zvodov na objekte OO PZ a MŠ

12.05.2015

Zabezpečenie procesu VO – Obnova verejného osvetlenia Obce Ždiar

01.06.2015

Svetlo-technické merania po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Ždiar

01.06.2015

Železobetónové zákrytové dosky atypickej špecifikácie

19.06.2015

Rekonštrukcia miestanej komunikácie 26.10.2015

Polohopisné a výškopisné zameranie terénu

11.02.2016

Projekčné práce stavby „I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenie vozovky“

16.03.2016

Odvoz a likvidácia odpadu

04.05.2016

Projekčné práce: „Ždiar – Zberný dvor“

19.05.2016

Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom
03.08.2016
Zimná údržba miestnych komunikácií

11.11.2016

Zmeny a doplnky ÚPN Obce Ždiar č. 16

02.12.2016

Prestavba podkrovia, múzeum Ždiarsky dom

23.05.2017

Odvoz a likvidácia odpadu

23.05.2017

Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom

12.06.2017

Oprava miestnej komunikácie v Bachledovej doline

03.08.2017

Oprava strechy, Ždiarsky dom

06.09.2017
Oprava chodníkov cintorína Ždiar
10.04.2018
Prístavba MT vybavenia a sušiarne hadíc OHZ
14.05.2018
Oprava miestnej komunikácie obce Ždiar
10.09.2018
Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Ždiar
10.09.2018
Traktor s predným náhonom a príslušenstvom
03.01.2019
Strojno-technologická časť III. etapa, projekt Kanlizácia a ČOV Ždiar
09.04.2019
Rekonštrukcia Materskej školy Ždiar
07.05.2019

Dodávka a montáž nového mantinelového systému a umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku 31x14m s osvetlením a športovou výbavou

26.06.2019
Rekonštrukcia ihriska – betónová plocha
09.08.2019
Strojno-technologická časť IV. etapa – ČOV Ždiar
23.09.2019
Zimná údržba miestnych komunikácií
26.09.2019
Prestavba vnútorných priestorov v ZŠ Ždiar
19.06.2020