V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A

 

Vyvesené dňa:   05.03.2024

 

 

Zvesené dňa:

 

 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby

 

 

 

VEC:  Oznámenie o začatí územného  konania o  umiestnení stavby  a  upustenie od ústneho pojednávania

  

Navrhovateľ:  Mgr. Marianna Bekešová, 059 55 Ždiar 513 podal dňa  17.01.2024  na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Rozšírenie distribučného plynovodu“ na pozemku parc. č. KN C  5433/111, 4509/10, 5433/110, 2581/28, 5433/29, 4509/2  v k.ú. Ždiar.  Dňom podania bolo začaté územné konanie o  umiestnení stavby.

Obec  Ždiar, ako  vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon)  a ako príslušný správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, ods. 4  stavebného zákona  začatie  územného konania o  umiestnení stavby známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom, a  v zmysle ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona  upúšťa od ústneho pojednávania.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad v zmysle ust. § 36  ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou.

Prílohy