30.4.2021: Obec Ždiar Vás žiada o vyčistenie hrobových miest na cintoríne a ich okolia od starých vencov a rozbitých kahancov. Ďalej Vás žiadame o vyčistenie rigolov okolo  obecnej cesty a odrážok na prístupových cestách k rodinným domov od nánosov po zimnom období.

30.4.2021: Slovenská správa ciest žiada vlastníkov pozemkov okolo hlavnej cesty I/66 v smere od čerpacej stanice po Strednicu o odstránenie drevnej hmoty z rigola okolo cesty.

06.09.2021: Oznamujeme Vám, že od 7.9.2021 /utorok/ až 14.9.2021 /utorok/ sa uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne, ktorá bude pristavená na dvore starého obecného úradu.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Chcem Vás upozorniť, že odpadové tonery do MZ nepatria.

Menu