V súčasnosti farnosť, do ktorej patrí aj filiálka Tatranská Javorina, s unikátnym a jedinečným dreveným kostolom z 19. storočia,  spravuje od 8. júla 2019 vdp. Mgr. Matúš Perignáth.

Kontakt: 

Rímskokatolícky farský úrad
059 55 Ždiar 688
tel.: +421 (0)52 4498136
e-mail: farnostzdiar@gmail.com
web: www.zdiar.fara.sk

 

História farnosti

V roku 1693 na rozkaz pána Samuela Lušenského si obyvatelia Ždiaru postavili na nižnom konci obce kaplnku. V roku 1712 mal kostol 1 oltár a 1 malý zvon. Bohoslužby sa vykonávali jedenkrát mesačne a mal patrocínium Navštevy Panny Márie, ktorej obraz sa nachádzal na hlavnom tehlovom oltári. Druhý kostol bol postavený na tom istom mieste v roku 1768 tiež z dreva a slúžil až do roku 1831.

Karol Planic, cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ dal v roku 1809 podnet na murovanú stavbu tretieho kostola v Ždiari v strede obce. Je to typ jednoloďového vidieckeho kostola s polygonálnym zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a vežou vstavanou do štítového priečelia. Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie bol sprístupnený v roku 1831. Tento dátum sa nachádza aj na priečelí kostola.

V interiéri kostola sa nachádzali: Plastika, polychrómovaná drevorezba na severnej strane lode – Kristus na kríži, od ľudového rezbára Liptáka zo Ždiaru z rokov 1870 – 1880. Bývalý hlavný oltár z polovice 17. storočia epitafového typu sv. Anny, v strede má obraz sv. Anny, v jeho nadstavci sa nachádza reliéf sv. Trojice a po stranách dvaja anjeli. V súčasnosti je zavesený na severnej strane lode. Na neslohovom hlavnom oltári je obraz Navštevy Panny Márie od Štefana Hegedüsa z roku 1894.

V zápisoch Historie domus z roku 1922 sa uvádza, že na mieste pôvodného oltára sa nachádzal oltár Svätej Panny Márie Lurdskej s jej obrazom. Väčší chór sa nachádzal oproti oltáru a na ňom bol orgán. Táto doba priniesla takýto zasadací poriadok: Vo „furtke“ stáli, alebo sedeli oneskorenci, pod chórom mladší ženatí chlapi, na chóre mládenci, v laviciach na ľavej strane ženy, na pravej strane muži, medzi lavicami presbytériom dievčatá, vpredu mladšie a za nimi staršie. V kostolnej veži bez hodín sa nachádzali 3 zvony zhotovené Vavrincom Burgerom z Dobšinej v roku 1823 a jeden cengáč.

V ždiarskom chotári sa nachádzalo viacero krížov: Na Príslope, Na Strednici, Pod Strednicou, Pri Jascíkoch, Pri Zoričákovcoch, Na starom cintoríne, Pod Vojtaššákovcami, Pri Slebodovskom moste, Na Magure. Všetky boli drevené, okrem kríža pod Strednicou a pri Zoričákovcoch, ktorý bol z kameňa s kovovým krížom. Desiaty kríž sa nachádzal na novom cintoríne. V súčasnosti obec Ždiar má viacero krížov, ale nevieme presne z ktorého obdobia pochádzajú.