VEC: Oznámenie o začatí územného  konania o  umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

  

 Navrhovateľ:  HAKUNA SK, s.r.o., Čajakova 3, 040 01 Košice, IČO: 45918791 podal dňa  18.04.2023  na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení  stavby: ,,Novostavba viacgeneračného  rodinného domu“  na   poz. parc.č. KN  C  2841/13  v  k.ú. Ždiar, vodovodná prípojka vedená cez pozemok parc.č. KN C 2860/1 v k.ú. Ždiar.  Dňom podania bolo začaté územné konanie o  umiestnení stavby.

Prílohy