História

Prvá zmienka o škole v Ždiari pochádza ešte spred roku 1800, bola to ľudová škola pri starom cintoríne.

V roku 1800 vzniká rímsko-katolícka ľudová škola. Pozostávala z 1 izby, ktorá slúžila zároveň ako trieda aj byt učiteľa, nemala lavice, tabuľu ani knihy. Plat učiteľa za celý školský rok bol 22 meríc ovsa a 27 zlatých.

V roku 1909 bola vystavaná nová kamenná škola s dvoma izbami pre učiteľa. Vyučovalo sa dvakrát týždenne na báze dobrovoľnosti. Šesťročné deti sa učili cez prázdniny. Cez vojnu vyučovali kňazi, väčšinou sa však nevyučovalo vôbec.

Po vojne vyučoval v škole stále len jeden učiteľ, vybavenie školy bolo biedne, školu zariaďoval učiteľ za peniaze, ktoré si požičal od gazdov. Na ploche 53 m2 sa vyučovalo 150-200 žiakov.

V roku 1925 vznikajú v Ždiari dve jednotriedne štátne ľudové školy, jedna na hornom, druhá na dolnom konci dediny. Nasledujúce pohnuté roky sa striedali budovy v ktorých prebiehala výuka ako aj samotní vyučujúci. Všetky tri školy takto existovali paralelne popri sebe až do roku 1953, kedy boli zlúčené v osemročnú strednú školu. Táto bola, po započatí výstavby novej budovy, v roku 1959 pretransformovaná na Základnú deväťročnú školu.

Vyučovanie v novej budove započalo v septembri 1962. Od šk.roku 1976/1977 sa už v novej budove vyučovali všetky ročníky, v škole bol zriadený školský klub a v budove bývalej hornej školy vznikla MŠ. Tá bola v roku 1981 presťahovaná do budovy dolnej školy, kde sídli podnes. V šk.roku 1992/1993 bolo za prispenia TJ Tatran v Ždiari zriadené pri ZŠ Školské športové stredisko so zameraním na bežecké lyžovanie, ktoré má v Ždiari dlhoročnú tradíciu.

Súčasná profilácia školy: regionálna výchova – ekológia – šport

V súčasnosti sú mimoškolské aktivity základnej školy v Ždiari spojené najmä s udržiavaním tradícií a to v niekoľkých hlavných smeroch. Ide najmä o uchovávanie kultúrneho dedičstva predkov v rámci činnosti DFS Ždiaranček, súboru s dlhoročnou tradíciou, ktorý ročne absolvuje množstvo vystúpení na podujatiach organizovaných v rámci regiónu ako aj mimo neho. Ďalšou významnou aktivitou je činnosť školského športového strediska,kde najmä v bežeckom lyžovaní žiaci dosahujú pekné výsledky. Geografická poloha obce v tesnej blízkosti Tatranského Národného Parku, národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry priam zaväzuje aj k rozvíjaniu vzťahu k prírodným hodnotám a ich ochrane implementáciou environmentálnej výchovy v rámci vyučovacích predmetov ako aj mimoškolských aktivít. Žiaci našej školy sa napr.každoročne zapájajú do akcie Čisté hory organizovanej správou TANAP-u. O celkovom dôraze školy na regionálnu výchovu svedčí aj skladba záujmovej činnosti ponúkaná našou školou.

Ďalšie informácie: www.zszdiar.edupage.org