ROZHODNUTIE

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

Obec  Ždiar, ako vecne a územne  príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), v platnom znení v spojení s ust. § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37  stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe toho vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

,,Novostavba viacgeneračného  rodinného domu“  na   poz. parc.č. KN  C  2841/13  v  k.ú. Ždiar, vodovodná prípojka vedená cez pozemok parc.č. KN C 2860/1 v k.ú. Ždiar tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre navrhovateľa:

 

HAKUNA SK, s.r.o., Čajakova 3, 040 01 Košice, IČO: 45918791

Prílohy