Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhoduje o základných otázkach života obce.

Členovia obecného zastupiteľstva v Ždiari

  1. Jarmila Blaščáková
  2. Ing. arch. Róbert Burger
  3. Mgr. Ľubomír Kocvár
  4. Mgr. Vladimír Mačák
  5. Ľubomír Nemešany
  6. MUDr. Andrea Slodičáková
  7. Milan Vojtaššák