Významným medzníkom pre vznik MŠ sa stala výstavba novej školy. Vyžadovali si to nové reformy ale i počet detí i nový prístup v práci s deťmi. Nová ZDŠ bola slávnostne otvorená 1.09.1962. Riaditeľom sa stal Alojz Kolodzej. 1.-4.ročník sa naďalej učil v hornej a dolnej škole. Ždiar bola rázovitá goralská dedina, kde sa v týchto časoch ľudia živili prácou na poli. Hovorilo sa goralským nárečím. Rast počtu detí a spôsob života si vyžadoval nutnosť vytvorenie MŠ, ktorá by pripravila deti na vstup do 1.ročníka. A tak v školskom roku 1976-77 sa ročníky 1.-4.presťahovali do budovy ZDŠ. Robilo sa to postupne. Prvá trieda MŠ bola slávnostne otvorená 14.02.1977 v hornej škole a prvou učiteľkou sa stala Monika Michaláková. MŠ bola len s dopoludňajšou prevádzkou. V roku 1980 sa začala prestavba dolnej školy na MŠ a v roku 1982 bola daná do prevádzky. Postupne pre nedostatok detí zanikla MŠ v hornej škole a takisto v 90-tych rokoch aj MŠ v Tatranskej Javorine. 18.01.1982 bola slávnostne otvorená MŠ s celodennou starostlivosťou.
Na čele MŠ v Ždiari bola až do predčasného úmrtia pani uč. Monika Michaláková, v šk. roku 2008/2009 pani učiteľka Anna Vaverčáková, a od šk. roku 2009/ 2010 vedie MŠ pani učiteľka Bc. Jana Svocáková.
Súčasná profilácia školy vychádza z prírodných daností obce, jej tradícií a polohy. Ochrana prírody je súčasťou environmentálnej výchovy, ľudové tradície a zvyky sa uplatňujú v regionálnej výchove. Dbáme na účelovosť prostredia,
v ktorom má dieťa možnosť realizovať sa, byť aktívnym, rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách, hrať sa v centrách aktivít, ktoré mu poskytujú príležitosti pre samostatné objavovanie, skúmanie a vyhľadávanie potrebných informácií a pre uplatnenie a rešpektovanie jeho individuálnych záujmov a potrieb. Uplatňujeme inovatívne, moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky, s dôrazom na skupinové aktivity a individualizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti, na uplatňovanie zážitkového učenia, učenia na základe vlastnej motivácie a skúsenosti, učenia na základe spontánnosti, iniciatívy a citového prežívania dieťaťa. Vo výchove a vzdelávaní sa vo zvýšenej forme zameriavame na ľudové tradície, zvyky a obyčaje podľa ročných období. Realizujeme rôzne aktivity a vystúpenia s deťmi, posilňujeme úctu k rodičom, k starým rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, uplatňujeme regionálne tradície. Spolupracujeme so ZŠ a inými miestnymi organizáciami.
Spolupráca materskej školy a rodiny je dôležitou súčasťou práce školy, do výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole angažujeme aj rodičov detí.
Realizujeme rôzne akcie a vystúpenia ako napr. vystúpenia pre dôchodcov, Mikulášsku a Vianočnú besiedku, Vítanie jari, Veľkonočné tradície, oslavy Dňa matiek, Dňa detí, rozlúčku s predškolákmi, organizujeme exkurzie, školské súťaže, výstavy, a pod.