Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu.

Členovia Obecnej rady

  1. Blaščáková Jarmila , zástupca starostu
  2. Burger Róbert, Ing. arch.
  3. Zoričáková Otília