Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu.

Členovia obecnej rady

  1. Blaščáková Jarmila , zástupca starostu
  2. Nemešany Ľubomír
  3. Vojtaššák Milan