Ždiar – Zberný dvor

Výška NFP: 610 134,07 EUR                    Začiatok realizácie projektu: 06/2016                    www.op-kzp.sk Ukončenie realizácie projektu: 12/2023   Názov projektu:  ŽDIAR – ZBERNÝ DVOR Operačný program: Kvalita životného prostredia Prioritná os: 1.…
Čítaj viac

Riešenie migračných výziev v obci Ždiar

Výška NFP: 52 000,00 EUR   Začiatok realizácie projektu:   03/2022              Ukončenie realizácie projektu:  04/2023   Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Ždiar   Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná…
Čítaj viac

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ždiar

Obec Ždiar, v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ždiar“. Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Prioritná os:  4 –…
Čítaj viac

Obnova verejného osvetlenia obce

Obec Ždiar začala dňa 7.5.2015 práce na projekte: „Obnova verejného osvetlenia Obce Ždiar“, ktorý bol financovaný z operačného programu Konkurencia schopnosť a Hospodársky rast, opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného…
Čítaj viac

Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar

21.7.2014 začali stavebné práce na projekte: „Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“. Projekt je spolufinancovaný ;Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10 % zo štátneho…
Čítaj viac

Hasičská zbrojnica

Obec Ždiar v zastúpení Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce, uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre ROP na projekt:…
Čítaj viac

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v Ždiari

Obec Ždiar v zastúpení Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce, uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom pre ROP na projekt:…
Čítaj viac