Autor článku Bc. Blanka Michaláková

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E o prerušení  konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním a odkaz  na súd Dňa 23.01.2013 podal na tunajší stavebný úrad …………………………………………………………………………………………………………. žiadosť na  vydanie dodatočného povolenia…
Čítaj viac

Stretnutie dôchodcov

Obec Ždiar pozýva dôchodcov na „Stretnutie seniorov“, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2018 o 14.00 hod. v Goralskej karčme. Autobus je zabezpečený s odchodom z Bachledovej doliny o 13:15 hod.
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí  konania o zmene stavby pred dokončením  a upustenie od  ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. ……………………………………………………………………………………………….., podali  dňa 23.10.2018  na Obec Ždiar žiadosť o  povolenie na zmenu stavby pred dokončením rozostavanej stavby…
Čítaj viac

Výsledky komunálnych volieb 2018

Starosta Obce Ždiar P.č. Meno a priezvisko, titl. Politická príslušnosť Počet hlasov 1. Pavel Bekeš, Ing. nezávislý kandidát 377   Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ždiari P.č. Meno a priezvisko, titl.…
Čítaj viac

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

……………………………………………………………………………………………., podala   dňa 10.07.2018 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba „Rodinný dom“ v Ždiari, na  pozemku  parc.č. KN C  2841/6 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), prípojky…
Čítaj viac

Schválený záverečný účet za rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene…
Čítaj viac

Prístavba hasičskej zbrojnice

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo Obci Ždiar finančnú dotáciu na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-000582-003 zo dňa 31.05.2018 na projekt: „ Prístavba skladu materiálno-technického vybavenia a sušiarne hadíc hasičskej zbrojnice Ždiar“, vo…
Čítaj viac

Oznam

SSC Košice oznamuje všetkým občanom, ktorí sa budú chcieť napojiť na nový vodný režim, ktorý je v súčasnej dobe vo výstavbe na ceste I/66, že si budú musieť zaobstarať na vlastné…
Čítaj viac

Správa o zákazkách za 3. Q 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona  č. 343/2015 Z.z. s cenami nad 5.000,00 Eur s DPH za 3. štvrťrok 2018 Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska 3. štvrťrok 2018
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená Máriou Matvejovou, VSD – AB Poprad-Stráže, Továrenská 3924/1, 058 01 Poprad,  podala…
Čítaj viac
Menu