Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ v Ždiari

Obec Ždiar má schválený projekt „Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ v Ždiari“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I912-222-13 bola uzavretá dňa 11.09.2018, zverejnená dňa 14.09.2018, účinná dňa 15.09.2018 a schválená výška príspevku je 106 424,13 EUR.

Začiatok realizácie projektu: 11/2018 – ukončenie realizácie projektu: 08/2019.

Hlavným cieľom projektu:

Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti informačno-komunikačných zručností, prírodovednej, čitateľskej a technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností. Zároveň má podporiť sebavzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investícií do odborných učební a knižnice ZŠ.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

– Aktivita 1: Zriadenie školskej knižnice

– Aktivita 2: Zriadenie prírodovednej učebne fyziky

– Aktivita 3: Zriadenie prírodovednej učebne biochémie

– Aktivita 4: Zriadenie odbornej učebne technickej výchovy

– Aktivita 5: Realizácia nevyhnutných stavebných úprav spojených s revitalizáciou odborných učební

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk