Výška NFP: 52 000,00 EUR  

Začiatok realizácie projektu:   03/2022             

Ukončenie realizácie projektu:  04/2023

 

Názov projektu:

Riešenie migračných výziev v obci Ždiar

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 9 – FAST CARE

Investičná priorita: 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine

Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Predmetom projektu je úhrada nákladov, ktoré boli vynaložené na území obce v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine.

  

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Prílohy