Výška NFP: 610 134,07 EUR                    Začiatok realizácie projektu: 06/2016                    www.op-kzp.sk

Ukončenie realizácie projektu: 12/2023

 

Názov projektu:

 ŽDIAR – ZBERNÝ DVOR

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Hlavným cieľom predkladaného projektu je „zavedenie triedeného zberu odpadov v katastri obce Ždiar.

 „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.“