Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ždiar

Obec Ždiar, v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ždiar“.

Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Prioritná os:  4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

Investičná priorita: 4.3 – Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania.

Špecifický cieľ: 4.3.1 – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/G617 bola podpísaná dňa 05.06. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 21.06. 2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 22.06. 2018.

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy realizáciou nasledovných opatrení:

1. zateplenie obvodového plášťa

2. zateplenie strešného plášťa

3. výmena otvorových konštrukcií

4. modernizácia osvetlenia

5. výmena vykurovacieho systému vrátane prípravy teplej vody

6. inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou

7. inštalácia fotovoltaickej elektrárne na využívanie OZE

8. vybudovanie bezbariérového prístupu pre imobilných

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 09/2018

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:12 mesiacov

Výška nenávratného finančného príspevku: 284 672,13 €

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

Link na zmluvu:  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3515207&l=sk