Verejná vyhláška

……………………………………………………………….. podala  dňa 30.01.2018  na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením „Prístavba rodinného domu s ubytovaním“ s.č. 616 v Ždiari, na pozemku parc.č. KN C 2988/20, 2988/16 (druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria)  v k.ú. Ždiar.

Uvedeným dňom bolo  začaté konanie o zmene stavby pred dokončením.

Prílohy

Predchádzajúci článok
Pozvánka
Nasledujúci článok
Oznam

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.