Predkladá : Ing. Pavol Bekeš

Spracoval: Jana Olekšáková

V Ždiari, dňa 8. 4. 2020

 

Návrh záverečného účtu:

–  vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 8. 4. 2020

–  zverejnený na elektronickej tabuli obce dňa 8. 4. 2020

–  zverejnený na webovom sídle obce dňa 8. 4. 2020

 

Záverečný účet schválený OZ dňa 26. 5. 2020, uznesením č. 114/2020

Prílohy