VZN č. 3 – 2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území obce je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Prílohy