Všeobecné záväzné nariadenie obce Ždiar – Návrh

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari v zmysle § 6, ods. 1, § 11, ods. 5, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 27, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa uznieslo dňa … … 2018 na tomto Všeobecne záväznom nariadení k záväznej časti Územného plánu  obce (ÚPN-O) Ždiar po spracovaní Zmien a doplnkov č. 16:

Prílohy

Predchádzajúci článok
Výročná schôdza DHZ
Nasledujúci článok
Bežecké trate

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.