Verejná vyhláška

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená spoločnosťou ENERPRO , s.r.o., so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO 44324600, podal dňa 28.07.2017 na Obec Ždiar  návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej energetickej stavby „Ždiar – Antošovský vrch – Úprava NN vedenia“ – SO 01 – Nové elektrické vedenie,  v  Ždiari na pozemkoch KN C parc.č. 601/2, 5093, 4519/4 (KN E 4519/4, 594/1, 570/2, 565/2), KN C 5051 (KN E 565/2) v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo  začaté  územné konanie.

Prílohy

Predchádzajúci článok
Vianočný pozdrav
Nasledujúci článok
Brigády pred farou

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.