Navrhovateľ:  Mgr. Marianna Bekešová, 059 55 Ždiar 513 v zastúpení Stavebný inžiniering, s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad podal dňa  17.01.2024  na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Rozšírenie distribučného plynovodu“ na pozemku parc. č. KN C  5433/111, 4509/10, 5433/110, 2581/28, 5433/29, 4509/2  v k.ú. Ždiar.

Obec  Ždiar, ako vecne a územne  príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), v platnom znení v spojení s ust. § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37  stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe toho vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

územné rozhodnutie o umiestnení stavby

,,Rozšírenie distribučného plynovodu“ na pozemku parc. č. KN C  5433/111, 4509/10, 5433/110, 2581/28, 5433/29, 4509/2  v k.ú. Ždiar  tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre navrhovateľa:

 

Mgr. Marianna Bekešová, 059 55 Ždiar 513

v zastúpení Stavebný inžiniering, s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad

Prílohy