STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

Stavebník:  PROFINAL, a.s., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava v zastúpení Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér, Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica podal dňa  14.05.2021 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,SO 01 Hotel **** Tatra“ na pozemku parc. č. KN  C  1992/7, 1992/5  v k.ú. Ždiar. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Ždiar  pod číslom  R/91/2019/6-JK  zo dňa  10.02.2020.

Obec  Ždiar, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon)  a ako príslušný správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa  ust.  § 62  stavebného zákona vydáva toto

 

r o z h o d n u t i e

 

Obec  Ždiar  – stavebný úrad   p o v o ľ u j e   podľa  ust.  § 66 stavebného zákona stavbu

 

,, SO 01 Hotel **** Tatra

na pozemku parc. č. KN  C 1992/7, 1992/5  v k.ú.  Ždiar.

Prílohy