Prevádzkový poriadok Domu smútku Ždiar určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní Domu smútku Ždiar v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve…

Prílohy