Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa: 13.05.2024

 

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby

 

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

 

            Stavebník:  LEKOR spol. s r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 64 v zastúpení Ing. Tibor Mitura, MIKO – projekčná kancelária, Levočská 4676/18A, 058 01 Poprad podal dňa  27.11.2023  na tunajší stavebný  úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:  ,,Rodinný dom s ubytovaním do 10 osôb“  na   poz. parc.č. KN  C  3403/25  v  k.ú. Ždiar. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Ždiar pod číslom 52/2023 zo dňa 18.09.2023.

Prílohy