OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 17 Územného plánu

OZNÁMENIE

o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 17 Územného plánu obce Ždiar podľa §  22 stavebného zákona č. 50/1976. Zb.  

po zapracovaní pripomienok po prerokovaní dňa 20. 10. 2022 a zapracovaní nových podnetov a pozvánka na verejné prerokovanie

 

Obec Ždiar  zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) č. 17 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). Ich spracovateľom je Ing. arch. Eva Mačáková, autorizovaný architekt.

Obec Ždiar je podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie. Podľa § 30 a následne § 22 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, obec Ždiar oznamuje dotknutej verejnosti prerokovanie upraveného návrhu Zmien a doplnkov č.17 Územného plánu obce Ždiar.

Viac informácií v prílohe.

           

Prílohy