Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako mierne prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový…. Viac info v prílohe

Prílohy