Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari na základe ustanovenia §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §78 ods. 1 písm. b/, c/ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    v y d á v a

                                                                    Návrh DODATOK č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Prílohy