Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ždiar 255 Vám oznamuje, že v dňoch od 4.5.2020 do 15.5.2020 prebehne zápis detí na predprimárne  vzdelávanie na školský rok 2020/2021.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môže zákonný zástupca stiahnuť na webovej stránke základnej školy www.zszdiar.edupage.org alebo na stránke obce Ždiar. Vyplnené prihlášky následne doručíte do schránky MŠ s označením na obálke Zápis do MŠ. Rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka ZŠ s MŠ do konca júna 2020.

Prílohy