Obec Ždiar, Obecné zastupiteľstvo v Ždiari schválilo na svojom zasadnutí dňa 20.11.2019 uznesením č. 68/2019 Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnej dani za ubytovanie, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020. Viac informácií v prílohe.

Prílohy