Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Ždiar  –  28.03.2022

Na základe žiadosti  právnickej osoby  doručenej dňa  23.03.2022  a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu  na výrub drevín –  1 ks jedľa biela, 1 ks smrek obyčajný,  rastúce  na parcele č. KN C  3106  k.ú. Ždiar,   v  intraviláne, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie.

Odôvodnenie žiadosti:  bezpečnostný dôvod

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke

(www.zdiar.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec  Ždiar, 059 55 Ždiar 202  alebo elektronicky na adresu ocu@zdiar.sk.