Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Ždiar  –  11.03.2021

Na základe žiadosti  právnickej osoby  doručenej dňa  11.03.2021  a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu  na výrub drevín 11 ks javor horský,  rastúci  na parcele č.  1969/1  k.ú. Ždiar, register CKN  v  intraviláne, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie.

Odôvodnenie žiadosti:  bezpečnostný dôvod.

V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.zdiar.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec  Ždiar, 059 55 Ždiar 202  alebo elektronicky na adresu  rozvoj@zdiar.sk .