Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Ždiar  –  29.11.2021

Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Ždiar  –  29.11.2021

Na základe žiadosti  fyzickej osoby  doručenej dňa  27.08.2021  a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu  na výrub drevín –  4 ks lipa a 2 ks smrek,  rastúce  na parcele č. KN C  2337/2, 2337/3  k.ú. Ždiar, register CKN  v  intraviláne, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie, trvalý trávny porast.

Odôvodnenie žiadosti:  bezpečnostný dôvod

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.obeczdiar.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec  Ždiar, 059 55 Ždiar 202 alebo elektronicky na adresu rozvoj@zdiar.sk.