Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ždiar

OBEC ŽDIAR

 

Obec Ždiar v zmysle § 4 zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“) a § 5 zákona č. 522/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ Základnej školy s materskou školou, 059 55 Ždiar 255

s predpokladaným nástupom 8.8.2022

Predpoklady na výkon:

 1. kvalifikačné – na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórií alebo podkategórii pedagogického zamestnanca ( 39, ods. 3 písm. a) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z.z.“) , t.j. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 11, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z.z.“) v súlade s 1. dielom II. A III. časti Vyhlášky MŠ VVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „vyhláška č. 1/2020 Z.z.“),
 2. kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec (§ 39, ods. 3 písm. B) zákona č. 138/2019 Z.z.),
 3. najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.),
 4. bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 5. zdravotná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 Z.z.)
 6. ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 Z.z.).

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 1. riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 2. znalosť všeobecných záväzných predpisov pre oblasť školstva,
 3. morálne predpoklady a znalosť základných legislatívnych noriem

Požadované doklady:

 1. Prihláška uchádzača o zaradenie do výberového konania
 2. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (osvedčená kópia)
 3. Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania alebo jeho náhrada (ako potvrdenie splnenia podmienok zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec)
 4. Doklady o dĺžke výkonu pracovnej činnosti (v súlade s 4 vyhlášky č. 1/2020 Z.z.)
 5. Štruktúrovaný profesijný životopis
 6. Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 7. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ( 16, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z.) alebo čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 8. Písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou
 9. Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 5, písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 10. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa (v zmysle 3, ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona 596/2003 Z.z.)

Platové ohodnotenie:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme

Termín a miesto podania prihlášky do výberového konania:

 1. Uzávierka prijímania prihlášok : 31.05.2022 do 13.00 hod. (najneskorší dátum poštovej pečiatky)
 2. Prihlášku o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Ždiar, 059 55 Ždiar 202
 3. Obálku označte textom: „Výberové konanie – ZŠ s MŠ Ždiar, NEOTVÁRAŤ! “

Termín a miesto výberového konania:

 • Termín a miesto výberového konania uchádzačom spĺňajúcim podmienky do výberového konania budú oznámené najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.

Bližšie informácie:

Ing. Pavel Bekeš, starosta obce, tel: 052/4498107, MT: 0905 632 519

 

 

V Ždiari 5.5.2022                                                                             Ing. Pavel Bekeš , starosta obce