Obec Ždiar v zmysle § 4 zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“) a § 5 zákona č. 522/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ Základnej školy s materskou školou, 059 55 Ždiar 255

s predpokladaným nástupom 8.8.2022

Prílohy