OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŽDIAR

 

Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľby hlavného kontrolóra na deň 28.09.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ždiari.

Prílohy