ROZHODNUTIE

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

Navrhovateľ:  LEKOR spol. s r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 64 v zastúpení Ing. Tibor Mitura, MIKO – projekčná kancelária, Levočská 4676/18A, 058 01 Poprad  podal dňa  13.02.2023  na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení  stavby: ,,Rodinný dom s ubytovaním do 10 osôb“  na   poz. parc.č. KN  C  3403/25  v  k.ú. Ždiar.

Obec  Ždiar, ako vecne a územne  príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), v platnom znení v spojení s ust. § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37  stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe toho vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

,,Rodinný dom s ubytovaním do 10 osôb“  na   poz. parc.č. KN  C  3403/25  v  k.ú. Ždiar  tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre navrhovateľa:  LEKOR spol. s r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 64 v zastúpení Ing. Tibor Mitura, MIKO – projekčná kancelária, Levočská 4676/18A, 058 01 Poprad.

Prílohy