Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Radoslavom Haluškom a členom predstavenstva Ing. Janou Palkovou, v zastúpení  ………………………………………………………………………, podala dňa 10.04.2018 na tunajší stavebný úrad návrh  na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie  energetickej líniovej stavby „V254 – Úprava VN vedenia v obci Ždiar“ – časť stavby „SO 01 VN a NN vedenia“ na pozemkoch v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté  územné konanie. Trasa tejto časti vedenia začína na začiatku obce Ždiar pri trafostanici TS 21 Biela voda až po trafostanicu TS 04 Obecný úrad.

Prílohy