……………………………………………………………………………………………., podala   dňa 10.07.2018 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba „Rodinný dom“ v Ždiari, na  pozemku  parc.č. KN C  2841/6 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), prípojky na inžinierske siete v pozemkoch parc.č. KN C 2841/6, 2860/1 v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo podľa § 39a) ods. 4 stavebného zákona začaté územné konanie spojené so  stavebným  konaním, nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu.

Prílohy

  • doc SP-RD-VV
    File size: 111 KB Downloads: 532