STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

Stavebník:  Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202 podal dňa 07.02.2022  na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,,Ždiar, cyklotrasa Strednica”  na novovytvorených pozemkoch parc.č. KN C  5410/3, 5419/7, 5543/12, 5543/11, 5543/10, 5419/6, 5543/9, 5543/8, 5419/5, 5543/7 v k. ú. Ždiar (podľa geometrického plánu č. 149/2021), na novovytvorenom poz.parc.č. KN C 5410/6, 5543/17 v k.ú. Ždiar (podľa geometrického plánu č. 318/2023) a na novovytvorenom poz. parc.č. KN C 5419/15, 5546/3, 5546/4, 5430/9, 5430/10, 4509/11 v k.ú. Ždiar (podľa geometrického plánu č. 294/2023).  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Švábovce pod číslom ŠV-2021/480  zo dňa 06.09.2021.

Obec  Ždiar, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo návrh podľa § 62 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie  vydáva toto

r o z h o d n u t i e.

Obec  Ždiar   – špeciálny stavebný úrad   p o v o ľ u j e   podľa  §66 stavebného zákona stavebný objekt  ,,Ždiar, cyklotrasa Strednica

Prílohy