Stavebníci:  Ing. Milan Hric a Tatiana Hricová, Vyšehradská 3033/5, 851 06 Bratislava v zastúpení Stavebný inžiniering, s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad podali dňa 21.05.2021 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Prístavba a zmena rodinného domu na rodinný dom s ubytovaním v súkromí”  súpisné číslo 191, na  pozemku parc. č. KN C  1826/1, 1826/2, 1826/3  v k.ú. Ždiar.

Obec Ždiar – stavebný úrad v predmetnej veci vydal stavebné povolenie pod číslom 117/2021 zo dňa 22.11.2021. Okresný úrad Prešov odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy vydal rozhodnutie pod číslom OU-PO-OVBP2-2022/018313-002 zo dňa 03.05.2022, ktorým rozhodnutie prvostupňového orgánu zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Obec  Ždiar, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) a ako príslušný správny orgán podľa §2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa §37, §62, § 63 v spojitosti s ust. § 85 ods. 2  stavebného zákona vydáva toto

 

r o z h o d n u t i e

 

Obec  Ždiar  – stavebný úrad   p o v o ľ u j e   podľa §39, §39a a §66 v spojení s ust. § 85 ods. 2  stavebného zákona stavbu

 

,,Prístavba a zmena rodinného domu na rodinný dom

s ubytovaním v súkromí“ súpisné číslo 191

na  pozemku parc. č. KN C 1826/1, 1826/2, 1826/3  v k.ú. Ždiar.

 

 

Prílohy