STAVEBNÉ  POVOLENIE

Stavebník:  Ing. Ján Bachleda, 059 55 Ždiar 207 podal dňa 11.01.2022  na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,,Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami”  na pozemku parc.č. KN C  3403/22 v  katastrálnom území  Ždiar.  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Ždiar  pod číslom  98/2021  zo dňa  28.10.2021.

Prílohy