Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená Máriou Matvejovou, VSD – AB Poprad-Stráže, Továrenská 3924/1, 058 01 Poprad,  podala dňa 14.09.2018 na Obec Ždiar  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku stavbu – energetická líniová stavba „V254 – Úprava VN vedenia v obci Ždiar“ – časť stavby „SO 01 VN a NN vedenia“ na pozemkoch v k.ú. Ždiar. Trasa tejto časti vedenia začína na začiatku obce Ždiar pri trafostanici TS 21 Biela voda až po trafostanicu TS 04 Obecný úrad.

Prílohy