Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

Žiadatelia:   Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH a JUDr. Ivana Urdzíková, Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice podali dňa  23.06.2023  na tunajší stavebný  úrad  žiadosť o vydanie  povolenia  na odstránenie stavby ,,Rodinný dom”  súpisné číslo 116,  na pozemku parc. č. KN  C  1081/1  v k.ú. Ždiar.        Obec  Ždiar,  ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) a ako príslušný správny orgán podľa §2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, posúdil žiadosť o povolenie na odstránenie stavby. Na základe posúdenia žiadosti v zmysle § 88 ods. 3 stavebného zákona

 povoľuje odstránenie stavby

Viac informácií v prílohe

 

Prílohy