Navrhovateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava ; O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,  obaja v zastúpení SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava podal dňa 15.12.2021  na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:  ,,DF_02_OPTICKÉ PRIPOJENIE_PPZDR“  v  k.ú. Ždiar a v k.ú. Tatranská Lomnica.

Obec  Ždiar, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § § 119 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) na základe určenia Okresného úradu Prešov odbor výstavby a bytovej politiky pod číslom OU-PO-OVBP2-2021/43153/121726 zo dňa 03.11.2021  a ako príslušný správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37  stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe toho vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

,,DF_02_OPTICKÉ PRIPOJENIE_PPZDR  v  k.ú. Ždiar a v k.ú. Tatranská Lomnica  tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre navrhovateľa:

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava ; O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,  obaja v zastúpení SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava