Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby : „Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Ždiar, SO Splašková kanalizácia“…..

Prílohy