OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 17 Územného plánu obce Ždiar

Obec Ždiar pristúpila k zabezpečeniu spracovania zmien a doplnkov (ZaD) č. 17 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). Ich spracovateľom je Ing. arch. Eva Mačáková, autorizovaný architekt.

Obec Ždiar je podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie. Podľa § 30 a následne § 22 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, obec Ždiar oznamuje dotknutej verejnosti prerokovanie

 Návrhu Zmien a doplnkov č.17 Územného plánu obce Ždiar.

Verejné prerokovanie s odborným výkladom pre dotknutú verejnosť  spracovateľkou územnoplánovacej dokumentácie Návrhu ZaD č.17 ÚPN-O Ždiar

Ing. arch. Evou Mačákovou sa uskutoční dňa:

20.10.2022 t.j. vo štvrtok o 15,30 hod. v budove Obecného úradu obce – Hasičská zbrojnica č. 290 v zasadacej miestnosti na II. poschodí

 

Príloha  – Oznámenie o prerokovaní, dokumentácia

Prílohy